Skogsentreprenader

 

Vi har en maskingrupp (Skördare & Skotare) som kontinuerligt är på avverkningsuppdrag i skogen. Vårt uppdrag består av Slutavverkning och Gallring i blandade bestånd och terräng. Produktionen per år är ca 40 000 m3 rotstående skog.

Maskinerna rullar i två-skift 14 timmar om dygnet på vardagar utom på sommaren, storhelger och under tjällossning på våren.

Vår maskingrupp i skogen är enormt viktig i virkets värdekedja från planta till färdig träprodukt och även för att maximera värdet för skogsägaren och vår uppdragsgivare vid avverkning.

Genom att ta ut rätt sortiment ur skogen (välja rätt träd) så maximeras virkesvärdet.
Varje träd är unikt och det är mycket viktigt för utfallet (virkesvärdet) att varje träd utnyttjas (apteras) på rätt sätt.

Skördarföraren anpassar med fingertoppskänsla hela tiden avverkningen efter beståndet. Varje enskilt träd apteras utifrån sina speciella förutsättningar för att ge maximalt utfall och sammanlagt värde. Till sin hjälp har föraren ett avancerat mät- och produktions dataprogram med anpassade apteringsfiler efter beståndet.
För att minimera risken för ofullständig aptering så kalibreras programmen kontinuerligt och kapnoggrannheten kontrolleras. Till detta används en dataklave som synkas ihop med mät- och produktionsprogrammen.

Skotarföraren planerar och sorterar de olika virkessortimenten för att maximera sin last och minimera antal körvändor och fraktar virket till upphämtningsplatsen (avlägget) med minsta möjliga åverkan på marken. Även skotarföraren har ett produktions dataprogram som ger honom information om bla. antal sortiment, antal m3 per sortiment, vikt, antal körvändor och avstånd till avlägg.

För båda maskinerna gäller det att förarna hela tiden planerar sin körning och vägval för att minimera påverkan på marken och på de träd som inte skall avverkas samt spara miljöträd (döda och ihåliga träd, höga stubbar) och dungar för skogens alla fåglar och djur.

Vid slutavverkning ska allt arbete och alla investeringar som man gjort i sin skog under många år bära frukt. Det är dessutom nu som grunden läggs för nästa generation skog, t.ex. vilka trädslag som skall väljas och hur föryngringen skall gå till.
Beslut vid slutavverkning tas som påverkar din skog långt fram i tiden.

Vid gallring för man över tillväxten på de mest värdefulla träden genom att avverka de träd som har minst förmåga och utrymme att växa och ger på så sätt de kvarvarande förutsättningen att växa så bra som möjligt.

En väl utförd gallring är en investering för framtiden. Beroende på hur snabbt skogen växen brukar man gallra två gånger innan skogen är mogen att slutavverkas.
Efter gallring får träden mer ljus och näring vilket gynnar och ökar tillväxten.