Produkt- och Sortimentsspecifikation

 

Fraktioner/Sorter                       Volymvikt (ca kg/m3)

Stenmjöl 0-4                               1 500
Sättsand vid plattsättning, skyddsfyllning, ytlager på fotbollsplaner och ridbanor mm

Stenmjöl 0-8                               1 500                                                                       Topplager på gårdsplaner, kringfyllnad runt rör och ledningar

Makadam 4-8                             1 400
Halkstopp, dränering, topplager på gårdsplaner och gångar, s.k. gårdsgrus

Makadam 8-16                           1 400                                                                         Dränering, infiltration, iblandning i betong, gårdsplaner och gångar

Makadam 16-32                         1 400                                                                      Infiltration, dränering, täktdikning, gjutgrund under betongplatta

Slitlager 0-16                              1 600    
S.k. väggrus, översta lagret på grus- och skogsvägar, underlag för asfaltbeläggning

Bärlager 0-32/0-35                     1 650                                                                             Bärlager vid vägbyggnad (bärighet) grus- och skogsvägar, underlag asfaltbeläggning

Förstärkningslager 0-90            1 700                                                                  Förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägar och industriplaner

Förstärkningslager 0-125           1 700                                                              Förstärkningslager vid uppbyggnad av vägar, industriplaner och fyllning

Bergkross 0-200                          1 700                                                                      Utfyllnad, fyllning och förstärkning av väguppbyggnad på sämre markbärighet